سر سبزترین گل نگاهم عباس
پروانه و شمع صبحگاهم عباس
خورشیدتر از نگاه او چشمی نیست
پر شعله ترین شعاع ماهم عباس