باز هم پژواک گام کیست این ؟

 برعلم ها موج نام کیست این ؟

عقل‌ها مست جنون کیستند ؟

 عشق ها گریان خون کیستند ؟

بر علم‌ها پاره‌های دل چراست ؟

 موج نام یا ابا فاضل چراست ؟

کوچه ها از دسته ها یک دست شد

 باد از بوی علم ها مست شد

اندک اندک بوی مستان می رسند

 اندک اندک بت پرستان می رسند

کوچه‌ای از سینه هاتان واکنید

 نک بتان با آبدستان می‌رسند

دف زنان ، رقصان و واویلا کنان

 نرم نرمک بند گیسو واکنان

جانشان خم های پر خون آمده

 مویشان رگهای بیرون آمده

بی‌خبر از بندها ، پیوندها

 دور اندازند ، گیسو بندها

بی‌خبر از عقل‌های خانگی

 عشق می‌ورزند با دیوانگی

تکیه در بوی شهادت ، بوی خون

 موج گیسو ، موج رگ ، موج جنون

یک طرف بوی علم ها می وزد

 یک طرف طوفان غم‌ها می‌وزد

بازهم پژواک گام کیست این ؟

 برعلم‌ها موج نام کیست این ؟