یا رب به رخ نشسته در خون حسین (ع)
بر زخم تن از ستاره افزون حسین (ع)
در جبهه حق به طاعتی دست بگیر
ما را برسان به خاک گلگون حسین (ع)