خورشید غروب در نبود تو شکست
مهتاب شبانه در قعود تو شکست
آن ظهر غریب وقت باریدن تیر
یک فوج ستاره در سجود تو شکست