طرح

خورشيد پيانو مي زند

و سرهاي آرام گرفته بر نيزه

                به رقص مي آيند