برادر با برادر دست می‌داد

برای بار آخر آخر دست می‌داد

چه احساس قشنگی ظهر آن روز

به عباس دلاور دست می‌داد