با یاد توسینه پر شرر شد آن روز
با داغ تو لاله شعله ور شد آن روز
هر دل که شنید آیه ای از سر نی
با قافله تو همسفر شد آن روز