ای معنی چشم های تو تکبیرم
 ای در دست کریم تو تقدیرم
می افتم بر خاک ولی جاویدم
با عشق تو زنده ام اگر می میرم