همیشه با دو چشمت عالمی داشت
کجا مثل نگاهت همدمی داشت
امام عشق، آن ظهر عطشناک
به دستانت نیاز مبرمی داشت