شب خنجر آبديده دارد در دست

خورشيد به خون تپيده دارد در دست

از گودي قتلگاه بيرون آمد

اي واي سر بريده دارد در دست