تا ساغــــــر وصـل را به دستش دادند                چندی ز پی نظــــــــاره اش استادند

دیدند دو دست او پی سجده ی شکر                از شانه جــدا شده به خـــــاک افتادند