تــا بر اســــــــــــــرای خــاک دادند ندا                خونی پی  فدیه رفت و دستی به فدا

این ریخت به خاک و آن شد از شانه جدا           این خون خدا و آن دگــــــــر دست خدا