در چشم فرات عکس ماه افتاده است             یک هاله به رنگ اشک و آه افتاده است

آن دست بنازم که جلوتـر از پــــــــــــا              در راه وصال حق به راه افتاده است