در مشت گرفت آب و بی تاب نشد                 شرمنده ی اهل بیت و اصحاب نشد

در حیرتم از عطش که مانند فرات                   از شـــرم لب تشنه ی او  آب نشد