در گوش پیامی از پیمبر دارم

در دستم ذوالفقار حیدر دارم

در بارش تیر و تیغ و شمشیر -  هیهات

هیهات که دست از شما بردارم