تو راز اصول عشق بودی عباس  

هر لحظه رسول عشق بودی عباس  

جبریل برای تسلیت آمده بود

تو شان نزول عشق بودی عباس