در مسلخ خویش، عشقبازی کردند
با خون گلو، حماسه سازی کردند
هفتاد و دو خیمه عطشناک آن روز
با حلق بریده سرفرازی کردند