حنجرت  لبهای قرآن سیر می بوسد چرا ؟
دیده گریان  با لب تکبیر می بوسد چرا‌ ؟
کفر تو بر ناخدایان زمین بود و زمان
خون پاکت،  جوهر تکفیر می بوسد چرا ؟
چشم آب افتاده بر مه، جرم، جرم آب بود
چشم  زیبای مهی را  تیر می بوسد چرا ؟
از سپیدیی گلویت سرخ جاری می شود
جای لبها،  تیغه ی شمشیر می بوسد چرا ؟
سرّ و راز گفتگوی زینب و مادر   چه بود ؟
حنجری گر بوسه باید  دیر می بوسد چرا ؟
پای زینب بوسه گاه اکبر و عباس بود
دست و پای زینبت  زنجیر می بوسد چرا ؟
با سر استقبال دختر، رمز و رازی دیگر است
چشم و لبهای ترا دلگیر می بوسد چرا ؟