گوش فلک حلقه کش یا حسین(ع)

چشم ملک خیره به مولا حسین(ع)

هر که به امروز کند یاد او

 می شودش شافع فردا حسین(ع)

ارزش خورشید به تنهایی است

 گوی شرف لایق تنها حسین(ع)

 دجله ز شرمندگی اش آب شد

پیش زلال دل دریا حسین(ع)

تا به ابد نیزه کند افتخار

چون زده بوسه سر آقا حسین(ع)

اهل حرم بادیه پیما کند

 هر نباشد دل او با حسین(ع)

زاتش دوزخ دل "دلجو" رهاست

 چون که لبش پر شده از وا حسین(ع)