یک خیمه پر از تشنگی و ...سوزاندن
با نای بریده و ... خدارا خواندن
کار من و تو نیست برادر هیهات:
با بال بریده و... پرنده ماندن