حیران شده ایم و خواب دیدیم ترا
با مشک بدون آب دیدیم ترا
مفهوم تمام رودهای هستی
بودی و چنان سراب دیدیم ترا