ما از تو واز مرام تو دور شدیم
لبخند به زندگی زدیم وناجور شدیم
تو پر زدی و اوج گرفتی رفتی
افسوس که ما اسیر این گور شدیم