اگر که باد مخالف کمی امان بدهد

به نیزه دار بگویم سری تکان بدهد

 

به نیزه دار بگویم که با تکانی نرم

به ابرهای سر زلف تو دهان بدهد

 

وَماه آمده تا با هلال انگشتش

نشانه های سرت را به این و آن بدهد

 

نشانه های سری که اگر نگاهش را

 به قدر یک سر سوزن به کهکشان بدهد-

 

-ستاره دست به گوش از همیشه بالاتر

به روی ماذنه ی آسمان اذان بدهد

 

ستون نیزه ی تو ریسمان باریکی ست

که دست های زمین را به آسمان بدهد

 

به روی نیزه پریشان نموده ای شب را

چو آن شهاب که گاهی خودی نشان بدهد