بغل بغل عاشورا

سینه سینه گریه

دوباره بوی غریبی

دوباره بوی سوختن نخل

خیمه های غریب

دوباره بوی تر مشک

دوباره چشمه خشکیده

چشم های نجیب

دوباره گریه و زینب

محرم و ...