دامن

قربان ضریح روشنت آقاجان

قربان دو پاره‌ی تنت آقاجان

گفتم که کجا خفته علی‌ِاصغر

گفتند که روی دامنت آقاجان