شب

پیراهن سیاهش را پوشید

مانند کعبه،

وقتی که بوی سیب

                          از کربلا رسید.