آب

بر سینه‌ی تشنگان سحاب است اینجا

معراج دعای مستجاب است اینجا

بعد از گذر چهارده قرن، هنوز

مرطوب ز بوسه‌های آب است اینجا