غمی سنگین مرا در بر گرفته

دلم سمت ضریحت پر گرفته

محرم می رود اما دل من

دوباره نوحه را از سر گرفته