مشک وعلم
آندم که شکست پشت مولا بی تو
دریا دریا گریست دنیا بی تو
مشک آمد و درعزای دست تو نشست
آنسان که علم نشست ، سقا بی تو