مشک و گرداب
سقا سقا شکست بی آب دلم
دنیا دنیا گریست بی تاب دلم
شرمنده ی اهل بیت مولا شده بود
مشکی شد و افتاد به گرداب دلم