یک جرعه بفهمید تب دریا را 

بی قامت او قیامت دنیا را

خنجر نزنید بر تن اکبر آه...

مجنون نکنید بیش از این لیلا را