نذر غربت امام حسین (ع)

              در سر همه سودای شهادت دارد

               بر سینه نشان استقامت دارد

              گر کوفه خیانت بکند باکی نیست

              او هم پسر علیست ! عادت دارد