ما در تو رشادت علی را دیدیم   

 تصویر صلابت علی را دیدیم  

در آینه ی قیام سرخت مولا 

تکرار شهادت علی را دیدیم