در بارش تیغ و تیر  سقا می رفت

بی دست.بدون چشم. اما. می رفت

امید هزار ماهی کوچک بود...

مشکی که به روی دوش دریا می رفت