چون سینه ی مشک چاک شد تیر گریست
عقل از سر عشق رفت و تدبیر گریست
تا دید که عباس زاسب افتاده است
مشک وعلم و نیزه و شمشیر گریست