مشک و تیر
ای آب گریست چشم لیلا بی تو
ای اشک نشست غم به دلها بی تو
ای مشک چو با تیر همآغوش شدی
خون شد دل نازنین سقا بی تو