ساز فلک
فلک ساز غمی دیرینه می زد
دلم از درد و داغت پینه می زد
چو می دیدم سرت را روی نیزه
به روی گونه اشکم سینه می زد