بلور اشک
نیستان درنیستان داغداری
بلور اشک و آه و سوگواری
سری بر نیزه و آهی به سینــه
برایم مانده تنها یادگـــاری