ای شوم  طلسم تشنگی باطل شو 

 ای رود به سمت خیمه ها مایل شو

 لبریز عطش شده است لبهای حسین

 ای آیه ی آب بر لبش نازل شو...