آشفته و بی قرار و زخمی. دل او

 آخر غم عشق می شود قاتل او

 از جزر و مد فرات می شد فهمید

  یک ماه، هبوط کرده بر ساحل او