این چنین خواست خدا نام تو را حر باشد

کاخ ها در نظرت پاره ای آجر باشد

 

آه آنقدر بزرگی که شهادت می خواست

دل بی تاب تو از کرب و بلا پر باشد

 

شام دشنام شود ، باک نداری ای مرد !

سهم چشمان تو از کوفه تمسخر باشد

 

شادمان باش حسین از تو رضایت دارد

حق ندارد کسی از دست تو دلخور باشد  

 

آمدی سوی حرم  ـ  آه  ـ  برایت  ای حر

بیتی  آنگونه نداریم که در خور باشد   

 

 ۱۴ محرم  الحرام ۱۴۳۲