كدامین حرف را پیدانمایم

چه ظرفی را پر از دریا نمایم

كدامین واژه جز زینب بیابم

كه عشق و صبر را معنا نمایم