بین‌الحرمین

هنگام سحر قافله‌ی اشک و نگاه

همراه ستاره‌ها رسیدند از راه

دیدند در آسمان بین‌الحرمین

خورشید طلوع می‌کند همره ماه