بیهوده به گرد کعبه چرخیدن ها
فرعی به طواف و اصل نا دیدن ها

از کعبه امام تو جدا شد حاجی
تا کی به هوای سنگ و بوسیدن ها


دستان جدا ز پیکرت می بینم
آن مشک دریده چون سرت می بینم

تو ماه خیام نینوایی عباس
من از همه با وفا ترت می بینم


عباس یلی، اگر به خون آغشته
اکبر، چو اگر به سر  به خون آغشته

اصغر که دگر یلی نبود در میدان
او را ز چه رو دگر به خون آغشته ؟