لحظه ها در نگاه تو

به هم پيوند مي خورند

و تو

شكوه آسماني در زمين

تيري كه مشك را نشانه مي رود

قلب تو را نشانه رفته است

و تو

چشم به سوي كودكان داري

اي پرنده رسيده تا عرش

زمين براي درك حضور تو

بسيار كوچك است

و تو

هماره در نبض تاريخ

جاودانه خواهي ماند.