دلم دریای خون است و تباهی
تنم لبریز ازشب از سیاهی
خجالت می کشم از ماندن خود
و از کوچ کبوترهای چاهی