لبی لرزان وچشمی مانده بر در
امیدی خسته و بی بال و بی پر
کبوتر های کوچک بر گلو شان
بجای آب آمد زخم خنجر