هفتاد و دو ماه‌

و یک‌ خورشید،

ـ افتاده‌ بر زمین‌ داغ‌ ـ

آه... این چه منظومه ایست؟