بشتاب برادر دلیرم بشتاب!

عباس تویی تازه فراتی دریاب

چون بود شهید عشق در کرب و بلا

لب تشنه ی لبیک نه لب تشنه آب !