آید از مقتل بوی مادرم

کشته ی عطشان ای برادرم

ای تن بی سر جان فدای تو

کعبه ی دلهـا کربـلای تـو

دیده دارم من بر دعای تـو

گو سلامم را خـود بـه مادرم

ای برادر جان کو پیرهنت ؟

در دل صحـرا افتـاده تنــت

خاک و خون گشته غسل و کفنت

بر زمین افتاد نخل و ثمرم

بر زمین مانده  نعش بی سرت

پـایمال کین گشتـه پیـکرت

کی بریده این تشنه حنجرت؟

کن نظر یکدم بر اهل حرم

 

ای شهیدی که پاره پیکری

سینه سوزانِ میر لشکری

تو عزادارِ داغ اکبری

مثل تو اینک من خونجگرم

ای مرا سرور، ای امام دین

ای تو تفسیر  قرآن مبین

بسترت گشته  خاک این زمین

نعش تو بی سر در برابرم

ای عزیز من حجت خدا

تشنه لب بودی شد سرت جدا

در دلت داری  داغ شهدا

دیده گریانـند طفلان حرم

ای حسین آمد این هم سخنت

آمــده زینـب بهـر دیدنـت

بوسـه گیـرد از زخـم بدنـت

کن نظر بر من ای همسفرم